پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۲۰ | 

AWT IMAGE

  دکتر محمدرضا بارانی

  استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء

  رشته تخصصی: تاریخ

  پست الکترونیک:


   

AWT IMAGE

  دکتر پروین ترکمنی آذر

  استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  رشته تخصصی: تاریخ

  پست الکترونیک:


   

AWT IMAGE

  دکتر فاطمه جان احمدی

  دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

  رشته تخصصی: تاریخ

  پست الکترونیک:


   

 

AWT IMAGE

  دکتر سید احمدرضا خضری

 استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

  رشته تخصصی: تاریخ

  پست الکترونیک:


   

  دکتر دلال عباس

  استاد دانشگاه لبنان

  رشته تخصصی: تمدن اسلامی

  پست الکترونیک:


   
 

AWT IMAGE

  دکتر محمد سپهری

 استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

  رشته تخصصی: تاریخ

  پست الکترونیک:


   

AWT IMAGE

  دکتر هادی عالم زاده

 استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  رشته تخصصی: تاریخ

  پست الکترونیک:


   

  دکتر رودی مته

  استاد گروه تاریخ دانشگاه دلاواره

  رشته تخصصی: تاریخ

  پست الکترونیک:


   

 

AWT IMAGE

  دکتر سید علیرضا واسعی

 دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

  رشته تخصصی: تاریخ

  پست الکترونیک:

 
دکتر رسول جعفریان

 استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

رشته تخصصی: تاریخ

 دکتر اصغر منتظرالقائم

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی: تاریخ


 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب