پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- فهرست داوران نشریه
داوران نشریه در سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 
داوران نشریه در سال ۱۳۹۹
دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی، استادیار داشگاه اهل بیت (علیهم السلام) (رزومه)
دکتر عباس احمدوند، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی (رزومه)
دکتر حمید اسدپور، استادیار دانشگاه خلیج فارس (رزومه)
دکتر محمودرضا اسفندیار، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (رزومه)
دکتر حسن الهیاری، استادیار دانشگاه خلیج فارس (رزومه)
دکتر ناصر انطیقه چی، استادیار دانشگاه شاهرود (رزومه)
دکتر حسین ایزدی، استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) (رزومه)
دکتر محمدرضا بارانی، استادیار دانشگاه الزهرا (ع) (رزومه)
دکتر طاهر بابایی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (رزومه)
دکتر حسین حسینیان مقدم،  دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (رزومه)
دکتر منصور داداش نژاد، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (رزومه)
دکتر محمدحسن رازنهان، دانشیار دانشگاه خوارزمی (رزومه)
دکتر زهرا ربانی، استادیار دانشگاه الزهرا (س) (رزومه)
دکتر علیرضا روحی، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی (رزومه)
دکتر محمد کاظم رحمان ستایش، استادیار دانشگاه قم (رزومه)
دکتر مدرس سعیدی، استادیار بنیاد دائره المعارف اسلامی (رزومه)
دکتر مریم سعیدیان جزی، دانشیار دانشگاه اصفهان (رزومه)
آقای سعید سلیمانی، پژوهشگر تاریخ سکه (رزومه)
دکتر اسماعیل شمس، استادیار مرکز دائره المعارف اسلامی (رزومه)
دکتر محمدرضا شهیدی پاک، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (رزومه)
دکتر افشین صالحی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (رزومه)
دکتر سعید طاووسی مسرور، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی (رزومه)
دکتر هادی عالم زاده، استاد بازنشسته دانشگاه تهران (رزومه)
دکتر خدیجه عالمی، استادیار دانشگاه تهران (رزومه)
دکتر مریم عزیزیان، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (رزومه)
دکتر بدرالسادات علیزاده مقدم، استادیار دانشگاه پیام نور (رزومه)
​​​​​​​دکتر آرمان فروهی، دکتری تاریخ اسلام (رزومه)
دکتر محبوبه فرخنده زاده، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (رزومه)
دکتر احمد فضلی نژاد، دانشیار دانشگاه شیراز (رزومه)
​​​​​​​دکتر گودرز رشتیانی، استادیار دانشگاه تهران (رزومه)
جناب آقای سید کمال کشیک نویس رضوی، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد (رزومه)
دکتر سید محمد طیبی، دانشیار دانشگاه باهنر کرمان (رزومه)
​​​​​​​دکتر احمدرضا متولی، استادیار دانشگاه پیام نور (رزومه)
دکتر حسین مرادی نسب، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (رزومه)
دکتر محمد محمودپور، استادیار پژوهشکده علوم انسانی (رزومه)
​​​​​​​دکتر محسن معصومی، دانشیار دانشگاه تهران (رزومه)
​​​​​​​دکتر ابراهیم موسی پور بشلی، استادیار پژوهشکده علوم انسانی (رزومه)
دکتر بهزاد نعمتی، عضو هیئت علمی بنیاد پژوهشهای اسلامی (رزومه)
دکتر سیاوش یاری، دانشیار دانشگاه ایلام (رزومه)
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find.php?item=1.114.31.fa
برگشت به اصل مطلب