پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/20 | 

 

AWT IMAGE

  دکتر پروین ترکمنی آذر

  استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  ایمیل: ptorkamanyazargmail.com 
http://www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/۳۶۲/%D۸%


   

AWT IMAGE

  دکتر فاطمه جان احمدی

  استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

  ایمیل:f.janahmadimodares.ac.ir
  https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/fjanahmadi

  

 

AWT IMAGE

  دکتر سید احمدرضا خضری

 استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

  ایمیل: akhezriut.ac.ir 
  https://rtis۲.ut.ac.ir/cv/akhezri

  


   

  دکتر دلال عباس (بین المللی)

  استاد دانشگاه لبنان

  رشته تخصصی: تمدن اسلامی

  https://www.noormags.ir/view/fa/creator/۵۵۵۸۴/%D۸%AF%D۹


   
 

AWT IMAGE

  دکتر محمد سپهری

 استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

  رشته تخصصی: تاریخ
 ایمیل: sepehran۵۵gmail.com 
 http://faculty.iauctb.ac.ir/m-sephri-history/fa


   

AWT IMAGE

  دکتر هادی عالم زاده

 استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  ایمیل: hd.alemzadehgmail.com
 http://hcinsrbiau.blogfa.com/post/۲

 


   

  دکتر رودی مته (بین المللی)

  استاد گروه تاریخ دانشگاه دلاواره

  رشته تخصصی: تاریخ

  https://www.udel.edu/faculty-staff/experts/rudolph-matthee/

 

AWT IMAGE

  دکتر سید علیرضا واسعی

 دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 http://ensani.ir/fa/article/author/۹۴۷۶۹
 دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

 ایمیل: montazer۵۳۳۷yahoo.com 
 https://ltr.ui.ac.ir/montazer

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب