پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/20 | 

صاحب امتیاز:     انجمن ایرانی تاریخ اسلام (سایت)

مدیر مسئول:   دکتر سید احمدرضا خضری (رزومه)

سردبیر:          دکتر سید علیرضا واسعی (رزومه)

مدیر داخلی:  دکتر سمانه خلیلی فر (رزومه)

ویراستار:      دکتر محمد محمودپور (رزومه)

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام):
http://journal.isihistory.ir/find-1.41.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب