Journal archive for Google Scholar Robot!

Quartely Research Journal of Islamic History

پژوهش نامه تاریخ اسلام (فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ اسلام)Volume 1, Number 41 (2021-3)


Military organization and structure of the army in the Ḳara-Khitayan government
تشکیلات نظامی و ساختار سپاه در حکومت قراختاییان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Court management in Safavid and Ottoman government: Comparative study of the Safavid Īshīk Āghāsī Bāshī dīwān authorities and duties with similar officials in the Ottoman court
مدیریت دربار در حکومت صفویان و عثمانیان: بررسی تطبیقی اختیارات و وظایف ایشیک‌آقاسی‌باشی دیوان صفوی با مقامات مشابه در دربار عثمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The religious policy of Almoravid against Taşawwuf in Moroccan
سیاست مذهبی مرابطون در برابر جریان تصوف در مغرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mythological analysis of kings’ metahuman adjectives in the historiography of the Safavid era
تحلیل اسطوره‌شناختی صفات فراانسانی پادشاهان در تاریخ‌نگاری عصر صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impressionability of the Persian Gulf northern shore urban architecture from peripheral regions in the Islamic period until 7th century
تأثیرپذیری معماری شهری کرانه شمالی خلیج فارس از مناطق پیرامونی در دوره اسلامی تا قرن هفتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eclectic ideas on longevity and extinction of Barghawata (123-543 AH)
تأثیر اندیشه‌های التقاطی بر دیرپایی و اضمحلال برغَواطَه (حک. 123-543)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 40 (2020-12)


The position of Siyāda and the role of Sādāt in Safavid historiography
جایگاه سیادت و نقش سادات در تاریخ‌نگاری عصر صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationships between Bektashi and Ottoman government in the tenth and eleventh century AH
مناسبات بکتاشیه با حکومت عثمانی در قرن دهم و یازدهم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of political elite actions in Siyasatnama of Nizam al-Mulk
تحلیل مضمونی کنش‌های نخبگان سیاسی در سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The encounter between Muslims and Buddhists in the First Three Hijri Centuries
مواجهه مسلمانان و بودائیان در سه قرن نخست هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How Saqaliba slaves were transferred to Andalusia in the Umayyad period
چگونگی انتقال بردگان صقلابی به اندلس دوره اموی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bodley’s approach in introducing the Prophet of Islam (PBUH)
رویکرد بادلی در معرفی پیامبر اسلام(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 39 (2020-10)


The effect of endowment on the life of the poor of Iranian society in the Safavid period
تأثیر وقف بر زندگی تهی‌دستان جامعه ایران دوره صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relations of Iran and Ottoman in Mohammad Ali Shah Qajar period (1324-1327)
مناسبات ایران و عثمانی در دوره محمدعلی شاه قاجار (حک. 1324-1327)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Batayih geography on Al-Buwayh's hostile relationships with Shahinians
تأثیر جغرافیای بطایح بر روابط خصمانه آل بویه با شاهینیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bibliography of historical works of Ibn Ḥabīb Baḡdādī (died 245)
منبع‌شناسی آثار تاریخی ابن‌حبیب بغدادی (متوفای۲۴۵)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mechanism of Umayyad authorization in the beginning of Islam with emphasis on the role of the four geniuses
سازِکار اقتداریابی امویان در صدر اسلام با تأکید بر نقش دهاه اربعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical analysis of immigrants to Abyssinia
تحلیل آماری مهاجران به حبشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 38 (2020-6)


The role of Bushehri family in Bahrain developments of the last two centuries
نقش خاندان بوشهری در تحولات دو سده گذشته بحرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of Safavid and Ottoman governments on religious developments in Kurdistan
تأثیر دولت‌های صفوی و عثمانی بر تحولات مذهبی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Divan of Abolreza Ravandi: Local history of Kashan in the sixth century AH
دیوان ابوالرضا راوندی: تاریخ محلی کاشان در قرن ششم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of epidemics and how to deal with it in the Mamluk era (648-923)
علل بروز بیماری‌های همه‌گیر و چگونگی مواجهه با آن در عصر ممالیک (حک. 648-923)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathological criteria of Ashura news in the Muqatil of Qajar period
معیارهای آسیب‌شناسی اخبار عاشورا در مقاتل عصر قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disadvantages of applying the rule of tolerance in the use of historical hadiths
آسیب‌های کاربست قاعده تسامح در استفاده از احادیث تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 37 (2020-3)


Modernism in Tunisia; from formation to the emergence of a critical view to modernity (1881-1937)
نوگرایی در تونس؛ از شکل‌گیری تا پیدایش نگاه انتقادی به مدرنیته (1937-1881م)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impressionability of Safavid Abbas the Great ruling from Astrology
تأثیرپذیری زمامداری شاه عباس اول صفوی از تنجیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of internal factors in the failure of Sheikh Obaidullah Shamzini movement
نقش عوامل داخلی در ناکامی جنبش شیخ‌عبیدالله شَمزینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Approach of Ibn Rizwan Maleqi and Ibn Azraq Gharnati in Shiism reflection of Sultan Muhammad Khodabandah
رویکرد ابن رضوان مالقی و ابن ازرق غرناطی در بازتاب تشیع سلطان محمّد خدابنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of narrations about Imam Sajjad's Mother being princess
اعتبارسنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام سجاد(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Neyshabur’s social environment on writing Shaykh Saduq’s Amali
تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 36 (2019-12)


The reaction of the clergy to Pahlavi's domination over the endowments (relying on documents)
واکنش علما به سیطره حکومت پهلوی بر اوقاف (با تکیه بر اسناد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between political action of Mohammad Mosaddegh and Jamal abd al_nasir encountering the colonization: similarities and differences
مقایسه کنش سیاسی محمد مصدق و جمال عبدالناصر در مواجهه با استعمار: شباهتها و تفاوتها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Persian language and literature on India, from Gūrkāniyān era to the end of Aurangzeb (931-1118 AH)
تأثیر زبان و ادب فارسی بر هند دوره گورکانیان تا پایان اورنگ زیب (931-1118ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Iranshahri Thought on Establishing Buyid dynasty Kingdom relying on Tabaristan Historical Geography
تأثیر اندیشه ایرانشهری در برپایی پادشاهی آل بویه با تکیه بر جغرافیای تاریخی تبرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Historical continuity of the Great Khorasan and Indian subcontinent from the first century to the first half of the seventh century AH; a new approach in historical studies
پیوستگی تاریخی خراسان و شبه‌قاره هند از سده اول تا نیمه اول سده هفتم هجری؛ رویکردی نو به مطالعات تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The concept of “sanctuary” in the prophet's Sirrah (PBUH) and the necessity and possibility of its expansion
مفهوم «حرم» در سیره نبوی (ص) و ضرورت و امکان بسط آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 35 (2019-10)


The effect of Arab nationalism ideology on expanding Iraq social gaps (1921-1991)
تأثیر ایدئولوژی ناسیونالیسم عرب بر گسترش شکاف‌های اجتماعی عراق (1921-1991م)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kashif al- Ghatta jurisprudence Thought and Political Action regarding Fath Ali Shah Qajar Sovereignty Legitimacy
اندیشه فقهی و عمل سیاسی کاشف الغطاء در باب مشروعیت حاکمیت سیاسی فتحعلی‌شاه قاجار (حک.1212-1250)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of religion in domestic policies of Al-Murābiṭūn
کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influential Factors on Al-Hadi ila'l-Haqq power in Yemen (284-298)
عوامل تأثیرگذار بر قدرت الهادی الی الحق (حک. ۲۸۴- ۲۹۸) در یمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ḥadīth in Islamic period art historiography: obstacles and restrictions
جایگاه حدیث در تاریخ‌نگاری هنر دوره اسلامی؛ موانع و محدودیت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Boon-companions position in Abbasid caliphs’ court (132-656)
جایگاه ندیمان در دربار خلفای عباسی (حک. 132-656)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 34 (2019-7)


Traditionalism and Innovation in Afsharid Coins engravings
سنت‌گرایی و نوآوری در نقوش سکه‌های افشاریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Study of wonder book writing tradition in the Islamic World; A case study on Zakaria Qazvini's ʿAjāʾib al-Makhlūqāt
بررسی انتقادی سنّتِ عجایب‌نگاری در جهان اسلام؛ مطالعه موردی عجایب‌المخلوقات زکریای قزوینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual changes of Mihrab, emphasizing on third and fourth century AH sources
تحولات مفهومی «محراب»، با تأکید بر منابع قرن سوم وچهارم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shiite Identity components of Isma'ilis and Fatimids in Iftitah Al Dawat of Qazi nauman
مؤلفه‌های هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان در کتاب افتتاح‌الدعوه قاضی‌نعمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The proportion of knowledge and power in the Umayyad period: Umayyad cultural policies against Shiites
نسبت دانش و قدرت در عصر اموی: سیاست‌های فرهنگی امویان علیه شیعیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Approach to Islamic Civilization periods in View of Iranian contemporary writers
رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسلامی در نگره نویسندگان امروز ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 33 (2019-3)


Non-Muslim Physicians in Middle Age Islamic Society: Attitudes, Actions, and Interactions
پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه؛ نگرش‌ها، کنش‌ها و تعاملات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Copts’ taxes in the tax system of Mamalik
مالیات قبطی‌ها در نظام مالیاتی ممالیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The position of the Isma’iliyyah in the ideas of Nizam al-Mulk and Ghazali
جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظام‌الملک و غزالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological analysis of Mukhtar Thaqafi’s movement
تحلیل جامعه شناختی جنبش مختار ثقفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nouman bin Bashir's confrontation with Muslim Bin Aqil and Kufian
مواجهه نعمان بن بشیر با مسلم بن عقیل و کوفیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Military historiography in Islamic period: from the beginning to the end of Mamalik era
تاریخ‌نگاری نظامی عصر اسلامی از آغاز تا پایان عصر ممالیک (648-923)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 32 (2018-12)


Tawwaj, from flourishing to decline
تَوَّج؛ از شکوفایی تا زوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of religion on the political and cultural conflicts of dynasties of Gilan
تأثیر مذهب بر اختلاف‌های سیاسی و فرهنگی دودمان‌های محلی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Augustinians' acts in Safavid era of Iran
واکاوی فعالیت تبشیری فرقۀ آگوستینی در ایران عهد صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Zoroastrians’ occupations and walks of life in Qajarid period
مشاغل و پایگاه‌های درآمدی ایرانیان زرتشتی در دوران قاجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The social status and political cultural role of Hosayni Hamzavi family in Seljuq era (431-590 AH)
جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی و فرهنگی خاندان حسینی حمزوی در عهد سلجوقی (431-590ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of waqf in the development of scientific and medical centers in the Buyid era
نقش موقوفات در گسترش مراکز علمی و درمانی عهد بویهیان و فرجام آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 31 (2018-9)


Conceptual evolution of the two terms "Lur" and "Luristan" in the sources of Iranian Islamic history
تحول مفهومی دو اصطلاح «لر» و «لرستان» در منابع تاریخ ایران اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical study of the effect of crown prince's position on weakening the rule of Abbasid caliphate (case study of the years 232 to 334 AH)
بررسی تحلیلی تأثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی؛ مطالعۀ موردی سال‌های 232 تا 334ق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Safavid kings’ acts of power on the divergence of minorities in the second period of the Safavids based on the reports of travel logs
تأثیر شیوه‌‌های اِعمال قدرت شاهان صفوی بر واگرایی هویتی‌‌ اقلیت‌‌ها در دورۀ دوم حکومت صفویه بر اساس گزارش‌‌ سفرنامه‌‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sultan Muhammad KhwarazmShah's policies and political instability caused by them
سیاست‌های سلطان‌محمد خوارزم‌شاه و بی‌ثباتی سیاسی حاصل از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Abu-Rayhan Birouni's historiographic approaches; by emphasize on his social approach
تحلیل رویکردهای تاریخ‌نگاری ابوریحان بیرونی؛ با تأکید بر رویکرد اجتماعی او
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Position of Abu-Ali Chaghani in military and political interactions of Samanids
جایگاه ابوعلی چَغانی در تعاملات نظامی و سیاسی دولت سامانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 30 (2018-7)


Eskandar Beig Turkaman’s use of Qor'anic verses in his Alam Aray –e- Abbasi
اسکندربیک ترکمان و آیه‌نگاری‌اش در عالم‌آرای عباسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Religious Foundations and the System of Governance in the Community of Transoxiana before the Occupation of the Region by the Russians
شالوده‌های دینی و نظام حکومتی جامعۀ فرارود پیش از اشغال منطقه توسط روس‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Idrisids' religious tendencies
بررسی گرایش مذهبی دولت شیعی ادریسیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gairdner’s medieval approach to characterization of prophet of Islam
رویکرد قرون‌وسطایی گاردنر در معرفی پیامبر اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conflicts of Discources on political-religious ideas of Baghawi's Mo'jam al-Sahabah: case study of narrations about Rashidun califs
بررسی نزاع گفتمان‌ها بر سر معانی سیاسی ـ مذهبی در معجم الصحابه‌ی بغوی (مطالعۀ موردی روایات راجع به خلفای راشدین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prophet's political-military positions in confrontation with Christians of Arabian Peninsula
مواضع سیاسی ـ نظامی پیامبر در مواجهه با مسیحیان جزیره‌العرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 29 (2018-4)


Investigating the functions of the media and the pulpit in the first era of Abbasi (132-232q)
بررسی کارکردهای رسانه‌ای خطابه و منبر در عصر اول عباسی (132-232ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Ottoman Attack on Yemen: Reasons, Consequences and Results
بررسی حملۀ عثمانی‌ها به یمن؛ دلایل، پیامدها، و نتایج آن (921-945ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Position of Tribe and Urban Structure in Social Compatibility of Sham and Iraq in Umayyad Era
جایگاه قبیله و ساختار شهری در همسازگری اجتماعی شام و عراق در عصر امویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographic landscape and Its Usage in Historical Studies
چشم‌انداز جغرافیایی و کاربست آن در پژوهش‌های تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empirical Horizons in Islamic Historiography: Abū Rayḥān Al-Birunī
افق‌های تجربه‌گرایانه در تاریخنگاری اسلامی؛ تاریخنگاری ابوریحان بیرونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Intellectual and Military Relations Between Daylamites and Alawites based on the Divergence and Convergence Theory
تجزیه و تحلیل روابط فکری و نظامی دیلمیان با علویان بر پایۀ نظریۀ همگرایی و واگرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 28 (2017-12)


Chalesh miyan e Farsi va Arabi (challenge between Persian and Arabic): a literary or historical approach?
چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the sacred element and the historicity in the contemporary Sirah writing: a study on the Sirah writing of Abbas Zaryab Khoei
نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیره‌نگاری دوره معاصر؛ مطالعه‌ای در سیره‌نگاری عباس زریاب خویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The attitude of Azerbaijan rulers to the Shiites; from the collapse of Ilkhanids to the rise of Safavids
نگرش حاکمانِ آذربایجان به تشیع (از فروپاشی ایلخانان تا تأسیس صفویه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons and conditions of Sadat's immigration to Iran; by emphasizing on Khorasan region
تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران، با تأکید بر ناحیۀ خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efforts and actions of Abbasid caliphs in the development and prosperity of shipping in the rivers of Iraq
اقدامات و اهداف خلفای عباسی در توسعه کشتیرانی در رودخانه‌های عراق (132-232ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutawakkil's attitude to the theological schools; case study of Mu'tazilah and Ahl al-Hadith
چگونگی مواجهه متوکل عباسی با نحله‌های کلامی (بررسی موردی معتزله و اهل حدیث)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 27 (2017-10)


A Criteria Evaluation on the Theological Beliefs in Assessing Historical Narrations in Al-‌sahīh min sīra al-Nabīy al-A’zam
معیارسنجی باورهای کلامی در ارزیابی روایات تاریخی در الصحیح من سیره النبی الأعظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influential Thoughts on Balādhurī's Historicism in Ansāb Al-Ashrāf
جریان‌های فکری مؤثر بر تاریخ‌نگری بلاذری در أنساب الأشراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Relation between Hira Administration with Local States and Tribes in Arabian Peninsula
رابطه حکومت محلی حیره با سایر دولت ها و قبایل جزیره العرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of Daily Life in Persian Historiography in Deccan Sultanates and Asefjahid era
بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره سلاطین دکن و آصف‌جاهیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economic Factors of the Safavid – Ottoman Conflicts in the Caucasus and its Consequences (1523-1629)
عوامل اقتصادی تنش میان صفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن (930- 1038/ 1523- 1629م)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Eexplanation of Morabits’ Social Movement by Applying the Theory of Resource Mobilization
کاربست «نظریه بسیج منابع» در تبیین جنبش اجتماعی مرابطون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 26 (2017-7)


Zayd bin Ali, Zaidiyyah charismatic leader
زید بن علی رهبر کاریزماتیک زیدیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ottoman Madrasa Graduators and Recovering political influence in Murad II era
مدْرَسیان عثمانی و بازیابی نفوذ سیاسی آنها در عهد مراد دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Discourse Analysis on Religious Knowledge Reformation from the Preach of Sayyid Jamal al-Din Va’iz Esfahani
تحلیل گفتمان اصلاح معرفت دینی در مواعظ سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The currents of Traditional, reformism and religious intellectualism among Indonesian Muslims
جریان‌های سنتی، اصلاح‌طلبی و روشنفکری دینی در میان مسلمانان اندونزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation on the Convergence of Some Iranian Shiite historians with Sunnis regarding the succession of the prophet at the First Pahlavi’s era
تبیین هم‌گرایی سیره‌نگاران شیعی ایرانی عصر پهلوی اول با اهل سنّت در مسئله جانشینی پیامبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Value and Position of “Knowledge” and “Learning” In Ismaili Teachings during the Fatimid Era
علم و علم‌آموزی در آموزه‌های اسماعیلی در دوره خلافت فاطمیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 25 (2017-3)


The Impact of Geographical Factors on the Formation and Etymology of Rasht
تأثیر عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری و وجه تسمیه «رشت»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immigration secret of Ali ibn Muhammad al-Baqir (AS) to Kashan and Its Implications
رازکاوی مهاجرت علی‌بن‌محمد باقر به کاشان و پیامدهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hajj, Convergence and Divergence field among Abbasid and Hassnid From the late Umayyad until the end of the first period of Hosni's uprisings
حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان (از اواخر عهد اموی تا پایان اولین دورۀ قیام‌های حسنی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Historical and Content Approaches to Notary Documents and Affidavits
رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of identity attitud Ibn Qutayba Dīnawarī, background and reasons for the creation of the Islamist approach in Iran
واکاوی نگرش هویتی ابن‌قتیبه دینوری؛ زمینه‌ها و دلایل تکوین رویکرد اسلام‌گرایانه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian economic and religious incentives in compromising with Arabs in the first century based on treaties (A comparative approach)
انگیزه‌های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عرب‌ها در قرن نخست بر اساس عهدنامه‌ها (رویکرد مقایسه‌ای)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 24 (2016-12)


Nadir Shah Afshar's convergence with religious minoritie
همگرایی نادرشاه افشار با اقلیت‌های مذهبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Painted pictures of Gog and Magog in Eskandar-nameh and its conformity with Islamic narratives and historical reports: A case study of Naseri era
تصاویر منقوش یأجوج ‌و ‌مأجوج در اسکندرنامۀ خمسه ‌نظامی و میزان همخوانی آن با روایات اسلامی و گزارش‌های تاریخی (مطالعه موردی عصر ناصری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Relationship between Buyids’ Fundamental and General Culture Based on the Culture’s Trihedral Theory
تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان بر اساس نظریۀ سه‌وجهی فرهنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From the Historical Conquest to Conquest of the History (Case study: Hussein bin Ali)
از فتح تاریخی تا فتح تاریخ (مورد مطالعه: حسین بن علی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional development of Qahraman official position in Abbasid Institution From the second to the fourth century AH (132- 320AH)
تحول کارکردی منصب «قهرمان» در دستگاه خلافت عباسی از قرن دوم تا چهارم هجری (132-320ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical review of the Omavian approaches to the issue of Mahdism
بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 23 (2016-10)


Muhammad Asad and his conversion to Islam
محمد اسد و گروش به اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the causes and consequences of Russia invasion to the Holy Shrine of Imam Reza in 1330 A.H. / 1912 A.D. according to newfound documents
بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا در سال1330ق/1912م بر اساس اسناد نویافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Appearance of towelver Imams class in historical periods and it's position in Safavidgeneral historiography
ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری عمومی دوره صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Commercial functions of Adan porn in Tahrids era
کارکرد تجاری بندر عدن در دوره بنوطاهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors involved in establishing authority and legitimacy of Tabaristan Alavid Dynasty
عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The tribe of Jofi and its role’s in the history of islam until the end of ummayad government
قبیله جُعفی و نقش آن در تاریخ اسلام تا پایان خلافت امویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 22 (2016-6)


The Status of Amir-Khosrow Dehlavi in the Historiography of India
جایگاه امیرخسرو دهلوی در تاریخ‌نگاری هند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Geographical Factors on the Political Structure of Gilan before the Domination of Russians
تأثیر عوامل جغرافیایی بر ساختار سیاسی گیلان پیش از ورود روس‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Weakening and Collapse of Mamluks: the economic basis
ضعف و سقوط حکومت ممالیک؛ دلایل و زمینه‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the trend of spreading Islam in Iran in terms of Time and Geography
بررسی مقایسه‌ای روند زمانی و جغرافیایی گسترش دین اسلام در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Spread of Zoroastrian Religion across the Arabian Peninsula and the relationship of the Prophet of Islam (pbuh) with Zoroastrians
گسترش دین زرتشت در جزیره العرب و روابط پیامبر(ص) با زرتشتیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Fighters among the Arab Tribal Army in the Early Islamic Century
جنگاوران ایرانی در سپاه قبایلی عرب در سده نخست هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 21 (2016-4)


The role of the Crusades in transmitting Islamic literary, mystic and philosophical texts to Europe
نقش جنگ‌های صلیبی در انتقال متون ادبی، عرفانی و فلسفی اسلامی به اروپا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual features in the guide maps of Masjed-al-Nabi, Baghi’ and Maalat cemeteries according to the book “ Fotooh- ol- Haramayn” 10th – 12th AH
ویژگی‌های بصری نقشه‌ها‌ی راهنمای مسجدالنبی، قبرستان بقیع و قبرستان معلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common political and cultural approaches in Imamids’ theological sources at Ilkhanid era
رویکردهای مشترک سیاسی و فرهنگی آثار کلامی امامیه در دورۀ ایلخانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the Shrines’ bureaucratic structure and management policy at Safavids era
بررسی ساختار دیوانی و چگونگی ادارۀ آستانه‌ ها در دورۀ صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of religion on Iran- Ottoman relationship patterns at Safavid era
تأثیر مذهب بر الگوهای مناسباتی ایران با عثمانی در دورۀ صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A statistical analysis on the relationship between the Multiple Power Units in the Levant and Political Stability in the region ( 471 – 569 AH)
بررسی آماری رابطه بین تعدد واحدهای قدرت شامات و ثبات سیاسی در منطقه از سال 471 تا 569ق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 20 (2016-1)


Tombstones, a Case of Unity of Different Islamic Religions in Iran: Typology, Classification, and Study of Figures on Cradle Tombstones
سنگ‌های مزار، نمودی از وحدت مذاهب مختلف اسلامی در ایران؛ گونه‌شناسی، طبقه‌بندی و مطالعه آرایه‌های سنگ مزارهای نوع گهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Changes to the Prophet’s Tradition Imagery during the First Two Centuries (AH)
بررسی تغییرات انگاره سنت نبوی در طول دو قرن نخست هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Methodological Proposal for Reexamining Historians’ Interpretive Schema in the Early Islamic Centuries
ایده‌ای روش‌شناسانه برای بازیابی طرح‌واره تفسیری مورخان قرون نخستین اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Political-Social Role of Ahnaf ibn Qais Tamimi in History of Islam
تحلیل نقش سیاسی ـ اجتماعی احنف بن قیس تمیمی در تاریخ اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Factors Affecting Tahirid dynasty’s Alignment with Shi’ism
بررسی عوامل همسویی خاندان طاهری با تشیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Mahdaviyat Discourse during Safavid Shah Ismail and Shah Tahmasb (907-986 AH)
تحلیل گفتمان مهدویت در عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (907 - 986 ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 19 (2015-10)


Reasons for Interactions between Safavid Rulers and Shia Intellectuals and the Consequences
علل تعاملات سلاطین صفوی با علمای شیعه و نتایج آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Titles and Nicknames as Novel Sources in Tracing History of Islam: A Case Study of Abu Turab
لقب‌ها و کنیه‌ها به مثابه منابعی نویافته در جریان‌شناسی تاریخ اسلام؛ مطالعه موردی ابوتراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tafwiz from Outset to the Sixth Century (AH): With Emphasis on Religious-Narrative Resources and Science of Sects
تفویض غالیانه از جریان پیدایش تا سده ششم هجری؛ با تأکید بر منابع اعتقادی ـ روایی و فرق‌نگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reasons for Migration of Hosseini Religious Chieftains of Neishabur (Benuzbareh) to Beihagh
دلایل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق و نقش آنان در تعمیق تشیع امامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Shu'ubiyya in Transmitting Zindiqi Legacy to Ismailia
نقش شعوبی‌گری در انتقال میراث زندیقی به اسماعیلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Muslim Historians’ Historiography: A Case Study of Moqaddasi and Bal’ami Historiography
عوامل تأثیرگذار بر تاریخ‌نگاری مورخان مسلمان؛ مطالعه موردی تاریخ‌نگاری مقدسی و بلعمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 18 (2015-7)


The Effect of Khawarej Sect on Khuzestan Transformations during the Omavid Caliphate
تأثیر فرقه خوارج بر تحولات خوزستان در عصر امویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zeid Ibn Sabet and the Issue of Collecting the Quran
زید بن ثابت و مسئله جمع قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Factors Affecting the Inclinations of Mongol Ilkhanids towards Shia Holy Sites
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش ایلخانان مغول به مزارات شیعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into the First Muslim Governors‘ Sermons (Up to the End of the Umayyad Era)
جستاری در نخستین خطبه‌های حاکمان مسلمان (تا پایان امویان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Embracing Islam by the Oghuz of Northern Jaxartes in the Fourth Century
اسلام‌پذیری اغوزهای شمال سیحون در قرن چهارم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Historical Sources in the Sublime Quran
گونه‌شناسی منابع تاریخی در قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 17 (2015-4)


Exploring the Political-Military Acts of Ahmad Shah Durrani and Their Implications
واکاوی عملکرد سیاسی ـ نظامی احمدشاه دُرّانی و پیامدهای‌آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Religious Conversion of Nezam-Shahiyan Dynasty in Dakkan: Re-consideration of Historical Narrations
جستاری در تغییر مذهب نظام‌شاهیان دکن؛ بازخوانی روایات تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Iranian and Indian Quran Researchers in the Political Sphere of Indian Gurkani Era
نقش قرآن‌پژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گورکانیان هند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Views of Hafiz Abru and Muslim Historians Concerning Significance and Benefits of History Science
مطالعه تطبیقی دیدگاه حافظ ابرو با مورخان مسلمان درباره اهمیت و فواید علم تاریخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thoughts Dominating Sheikh-e-Mofid's Historiography
اندیشه‌های حاکم بر تاریخ‌نگاری شیخ مفید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Immigrant Iranian Officials on Transforming Administrative and Political Structure of Indian Gurkani Government
تأثیر منصب‌داران ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 16 (2015-1)


Studying the Connecting Role of Basra with Its Adjacent Regions during First to Third Centuries (AH)
بررسی نقش مواصلاتی بصره با مناطق هم‌سایه‌اش (سده‌های اول تا سوم هجری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Grounds of Changes in Muslim Brotherhood’s Political Discourses in Egypt, with Emphasis on Political System Issue
بسترهای تاریخی تحول گفتمان سیاسی اخوان المسلمین مصر با تأکید بر مسئله نظام سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Geographical Domain of Arran and Arminia in the First Centuries of Hijrah (Based on Reports of Muslim Geographers)
قلمرو جغرافیایی ارّان و ارمینیه در سده‌های نخستین هجرت بر پایه گزارش جغرافی‌نگاران اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maqrizi Methodology in Analysis and Selection of Historical Data
روش‌شناسی مقریزی در سنجش و گزینش داده‌های تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ekhvan Alssafa's Notion of "Number"
عدد در اندیشه اخوان الصّفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Influence of Third Martyr on the Development of Shiite Culture in India
بررسی تأثیر شهید ثالث در گسترش فرهنگ شیعی در هندوستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 15 (2014-10)


واکاوی ساختار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس (138 - 422ق)
واکاوی ساختار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس (138 - 422ق)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاه‌های آن
بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاه‌های آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر گفتمان یهودی در برخی از مقالات دایره المعارف اسلام
بررسی تأثیر گفتمان یهودی در برخی از مقالات دایره المعارف اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندیشه سیاسی قاضی نورالله شوشتری (956 -1019ق)
اندیشه سیاسی قاضی نورالله شوشتری (956 -1019ق)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحول نظام مُفتی ـ مُستفتی تشیع در ایران روزگار مغولان
تحول نظام مُفتی ـ مُستفتی تشیع در ایران روزگار مغولان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنش‌های فکری گفتمان تشیع در رویارویی با بحران نوگرایی ایران دوره مشروطه
کنش‌های فکری گفتمان تشیع در رویارویی با بحران نوگرایی ایران دوره مشروطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 14 (2014-7)


Political Relations of Banu Merdas Shiite Government with the Seljuk and Fatimids
مناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی‌مرداس با فاطمیان و سلجوقیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impacts of Holy War Fatwas against the Allies on People of Sistan and Baluchistan during the First World War
تأثیر فتاوای جهاد با متفقین در مردم سیستان و بلوچستان دوره جنگ جهانی اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnocentrism in the Umayyad Era
قومیت‌گرایی در عصر امویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Natural Geographical Factors on Governments’ Construction Policies: The Case of Hydraulic System in Khuzistan during the First Islamic Centuries
تأثیر عوامل جغرافیای طبیعی در سیاست‌های عمرانی نهاد حاکمیت مطالعه موردی سازه‌های آبی خوزستان در نخستین سده‌های اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Berber Tribes and Tribal Traditions in Formation and Development of Almohad Movement
نقش قبایل بربر و سنت‌های قبیله‌ای در شکل‌گیری و تکاپوی جنبش موحدون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ebadatain (Inward-Outward Worships) Strategy and Strengthening the Religious Power of Egyptian Fatimids
راه‌برد عبادتین و تقویت قدرت مذهبی فاطمیان مصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 13 (2014-4)


Shiite Inclinations of Kubrawiyya
گرایش‌های شیعی کُبرویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognizing Patterns of Psychological Warfare in the Battles of the Prophet Mohammad (PBUH)
بازشناسی الگوهای جنگ روانی در نبردهای پیامبر اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expansion of Shi'ism in Deccan in the Tenth and Eleventh Centuries (AD)
گسترش تشیع در دکن سده‌های دهم و یازدهم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Review of Ahlul Beit Reference in Sihah Al-Sittah
بررسی و نقد مصداق اهل‌بیت در صحاح ستّه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of Abbasid Slogan in the Public Mind
واکاوی شعار عباسیان در ذهنیت عمومی جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of Religious Moderation of Buyid and Seljuq Governors in Political and State Affairs
بررسی تطبیقی رواداری مذهبی حاکمان آل‌بویه و سلجوقیان در امور سیاسی و حکومتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 12 (2014-1)


An Investigation of the Role Saad Ibn Abi Waghas in Islamic History
نقش سعد بن ابی‌و قاص در رخدادهای تاریخ صدراسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Civic Progress in the Course of the Prophet Mohammad
پیشرفت مدنی در جامعه عهد نبوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Al- Khalifa Government on the Economic Conditions of Bahrain Shiites
حکومت آل‌خلیفه و تاثیر آنها بر وضع اقتصادی شیعیان بحرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Broadcasting and Informing in the Islamic Governments during the Safavid`S Era
بررسی نظام خبریابی و خبررسانی در دولت شیعی صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Yaqtyn family on Shiite Hadith Trend
تأثیر خاندان یقطین در حدیث‌گرایی شیعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Movement of Kasahin and Ahlolkala (The Study of Social Movement of Slaves, Zangian and Mavali of Basreh in Abdolmalek-Ibne-Marvan's Caliphate)
جنبش کساحین و اهل الکلاء بررسی جنبش اجتماعی بردگان، زنگیان وموالی بصره در عهدخلافت عبدالمک بن‌مروان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 11 (2013-10)


The Role of Ibn Bakkiya in the Changes in Buwaihid Government
نقش محمّد بن‌بقیه در تحولات حکومتی عصر آل‌بویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociology of Religious Epistemology of Mashrouta Jurists Part one (with Focus on Mirza Mohammad Hussein Naini's Views)
جامعه‌شناسی معرفت دینی فقیهان عصر مشروطه مطالعه موردی بررسی دیدگاه‌های میرزا حسین غروی‌نائینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applications of Shiite Scholars´ Ajvabes in Social Historic Studies of Iran
کارکرد اجوبه‌های علمای شیعی درمطالعات تاریخ اجتماعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Conversion of Mongol Rulers to Islam during the Ilkhanid Era
مسلمانیِ خوانین مغول بر پایه زمینه‌های اسلام‌پذیری ایلخانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Political Function of the Shiite government of Banu Munqidh in Shayzar (474-552 AH)
عملکرد سیاسی حکومت شیعی‌مذهب بنی‌منقذ در شیزر (474-552 ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Academic Impacts of Schools during Safavid Era
تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 10 (2013-7)


Hisbah Institution in Ilkhanid era
نهاد حسبه در عصر ایلخانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Mosques in Constitutional Revolution inIran
تأثیر مسجد در انقلاب مشروطیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AComparative Study of Two Uprisings by Abdul RahmanIbnAsh'as and HarethIbnSoryj
مطالعه تطبیقی قیام‌های عبدالرحمن بن‌اشعث و حارث بن‌سُرَیج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Eeffects of Iranians' Religious Conflicts on Establishment and Empowerment of the IlkhanateGovernancein Iran
تأثیر اختلاف‌های مذهبی ایرانیان در شتاب گرفتن پیدایی و پایایی حکومت ایلخانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interactions between Ottomans and Uzbeks in the Early SafavidPeriod and theirConsequences
تعامل عثمانی‌ و ازبکان اوایل عصر صفوی و پی‌آمدهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Basis of Legitimacy and Illegitimacy of Kingship Institution through the Lensof Religious Scholars (Ulama) in Safavid Era
تحلیل مبانی مشروعیت و نامشروعیت نهاد سلطنت از دیدگاه علمای عصر صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 9 (2013-4)


The Reactions of Shiite Mojtaheds on Absolute Despotism of Fath Ali Shah Qajar
واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hejaz Music during the Omavid Era
موسیقی حجاز در عصر امویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General Peace Agreement: Goals and Consequences (1820 A.D/ 1235 H)
قراداد صلح عمومی؛ هدف‌ها و پی‌آمدها (1820 م/ 1235 ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian References and Iraqi Shiite Uprising in 1920
مراجع ایرانی و قیام 1920 شیعیان عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Evolution of Informational (Akhbarid) and Doctrinal (Osulid) Schools with an Emphasis on Sheikh Bahai's Positioning
فرآیند تحول مکتب اخباری و اصولی با تأکید بر واکنش شیخ بهایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Inquiry on Fath Ali Shah Qajar Relations with Dorranian Herat and Kabul
جستاری درباره مناسبات فتحعلی‌شاه قاجار با دُرانیانِ هرات و کابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 8 (2013-1)


معاویه و بازتعریف سیره خلیفه به سبک کسرایی و قیصری
معاویه و بازتعریف سیره خلیفه به سبک کسرایی و قیصری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازکاوی فرایند فتوح اسلامی‌در ماوراءالنهر در عصر اموی
بازکاوی فرایند فتوح اسلامی‌در ماوراءالنهر در عصر اموی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسأله ممالیک در سیاست خارجی عهد غازان
مسأله ممالیک در سیاست خارجی عهد غازان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیر تاریخ‌نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد ‌نگاشته‌های اصحاب امامان(ع)
سیر تاریخ‌نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد ‌نگاشته‌های اصحاب امامان(ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی درباره سیف‌الدین بیتکچی دیوانسالار مسلمان دوره هلاکو (آخرین کارگزار الوس جوچی در ایران)
پژوهشی درباره سیف‌الدین بیتکچی دیوانسالار مسلمان دوره هلاکو (آخرین کارگزار الوس جوچی در ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی تاریخی به تحول مفهوم خلافت در عصرخلفای سه‌گانه
رویکردی تاریخی به تحول مفهوم خلافت در عصرخلفای سه‌گانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 7 (2012-10)


Sufism and Sunnism Connections in Khorasan during Third to Sixth Centuries
پیوستگی‌های تصوف و تسنن در خراسان سده‌های سوم تا ششم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Model of Politico-Economic Development of Khwarazm in the EarlyIslamic Centuries
بررسی الگوی توسعه اقتصادی ـ سیاسی منطقه خوارزم در قرون نخستین اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Governmental and Bureaucratic System of the Ayyubids
نظام حکومتی و دیوان‌سالاری ایوبیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Governmental and Bureaucratic System of the Ayyubids
بازتاب اخباری‌گری محمدامین استرآبادی در شرح‌حال‌نگاری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Factors Affecting the Expansion of Hanafi Jurisprudence in Transoxania up to the End of Samanid Era
علل گسترش فقه حنفی در ماوراء‌النهر تا پایان عصر سامانیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Historical Analysis of the Effect of Social Structure of ArabianPeninsulaTribes in Creation of Sakifat
تحلیل تاریخی تأثیر ساختار اجتماعی قبایل جزیرهالعرب در پیدایی سقیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 6 (2012-7)


زندیق ‌ستیزی درعصرخلافت مهدی عباسی (با تأکید بر مانویان به مثابۀ زندیقان خاص)
زندیق ‌ستیزی درعصرخلافت مهدی عباسی (با تأکید بر مانویان به مثابۀ زندیقان خاص)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحولات سیاسی جهان اسلام (ازآغاز تا پایان خلافت امام علی(ع))
نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحولات سیاسی جهان اسلام (ازآغاز تا پایان خلافت امام علی(ع))
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم‌شناسی شیعه در منابع اهل سنت
مفهوم‌شناسی شیعه در منابع اهل سنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر کارکردهای ‌متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع (مطالعه‌ موردی: عصر قاجاریه)
تأثیر کارکردهای ‌متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع (مطالعه‌ موردی: عصر قاجاریه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی مفهومی شرطهالخمیس در زمان حکومت امام علی(ع)
بازشناسی مفهومی شرطهالخمیس در زمان حکومت امام علی(ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری
قم؛ مرکز عراق عجم در عهد شاهرخ تیموری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سازوکار تشکیلات دیوانی در دوران وزارت میرزا طالب‌خان اردوبادی
سازوکار تشکیلات دیوانی در دوران وزارت میرزا طالب‌خان اردوبادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 5 (2012-4)


بررسی روش شناسانه‌ی کتاب الجمل و النصره لسید العتره فی حرب‌البصره اثر شیخ مفید
بررسی روش شناسانه‌ی کتاب الجمل و النصره لسید العتره فی حرب‌البصره اثر شیخ مفید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار مذهبی ـ سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان
ساختار مذهبی ـ سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصوف و صوفیان آذربایجان مقارن حضور شاه اسماعیل صفوی
تصوف و صوفیان آذربایجان مقارن حضور شاه اسماعیل صفوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نوازل‌نگاری و تاریخ اجتماعی بررسی‌موردی‌جایگاه‌اجتماعی زنان مغربی براساس نوازل و نشریسی
نوازل‌نگاری و تاریخ اجتماعی بررسی‌موردی‌جایگاه‌اجتماعی زنان مغربی براساس نوازل و نشریسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بریدیان و آل بویه؛ تعامل یا تقابل
بریدیان و آل بویه؛ تعامل یا تقابل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحولات سیاسی گرجستان: از حمله مغولان تا تأسیس حکومت ایلخانان
تحولات سیاسی گرجستان: از حمله مغولان تا تأسیس حکومت ایلخانان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندیشۀ تحول در خط جهان اسلام (ایران، قفقاز و عثمانی در قرن نوزدهم)
اندیشۀ تحول در خط جهان اسلام (ایران، قفقاز و عثمانی در قرن نوزدهم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2012-1)


شیعه بنیادگذار دانش صحابه‌نگاری
شیعه بنیادگذار دانش صحابه‌نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سید جمال‌الدین اسدآبادی و رویکردهای تازه‌تر به تاریخ و تاریخ‌نویسی
سید جمال‌الدین اسدآبادی و رویکردهای تازه‌تر به تاریخ و تاریخ‌نویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خوارج و نفی حکومت نگرش آنارشیستی یا هرج و مرج‌طلبی
خوارج و نفی حکومت نگرش آنارشیستی یا هرج و مرج‌طلبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر جریان‌شناسی سیاسی زندیقان در حوزه فرهنگ قرآنی سده‌های نخستین اسلام
درآمدی بر جریان‌شناسی سیاسی زندیقان در حوزه فرهنگ قرآنی سده‌های نخستین اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علی سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثمانی
علی سعاوی و اندیشه پارلمانتاریسم در امپراتوری عثمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحول ساختاری نهاد وزارت در مصرِ عصر فاطمی
تحول ساختاری نهاد وزارت در مصرِ عصر فاطمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روابط سیاسی نقشبندیان با حاکمان (سده پانزده ـ نوزده میلادی)
روابط سیاسی نقشبندیان با حاکمان (سده پانزده ـ نوزده میلادی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2011-10)


بررسی تطبیقی نگرش و رفتار نخبگان و عالمان دینی مشرق و مغرب اسلامی درباره جنگ‌های صلیبی بررسی دیدگاه‌های غزالی، سلّمی، ابن‌عساکر در شرق، ابوبکر ابن العربی و محیی‌الدین عربی در غرب
بررسی تطبیقی نگرش و رفتار نخبگان و عالمان دینی مشرق و مغرب اسلامی درباره جنگ‌های صلیبی بررسی دیدگاه‌های غزالی، سلّمی، ابن‌عساکر در شرق، ابوبکر ابن العربی و محیی‌الدین عربی در غرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شایسته‌سالاری در دیوان رسائل از نظر تا عمل
شایسته‌سالاری در دیوان رسائل از نظر تا عمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جست‌وجوی اهل کتاب در آیات مکی قرآن
جست‌وجوی اهل کتاب در آیات مکی قرآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر هم‌نظری ابوحنیفه و مرجئه در گسترش فقه حنفی در ماوراء‌النهر
تأثیر هم‌نظری ابوحنیفه و مرجئه در گسترش فقه حنفی در ماوراء‌النهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرقه مذهبی ذکری‌ها در بلوچستان
فرقه مذهبی ذکری‌ها در بلوچستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اعتقادنامه قادری و تأثیر اجتماعی ـ سیاسی آن در معتزله بغداد
بررسی اعتقادنامه قادری و تأثیر اجتماعی ـ سیاسی آن در معتزله بغداد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی‌ها وپی‌آمدهای رویارویی عباسیان با شیعیان و امامان شیعه
ویژگی‌ها وپی‌آمدهای رویارویی عباسیان با شیعیان و امامان شیعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2011-7)


عوامل مؤثر در‌ نشر و گسترش اسلام در مجمع‌الجزایر مالایا از آغاز تا ورود استعمارگران بررسی موردی نقش تجار
عوامل مؤثر در‌ نشر و گسترش اسلام در مجمع‌الجزایر مالایا از آغاز تا ورود استعمارگران بررسی موردی نقش تجار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ریشه‌های اقتصادی قیام سال سی و پنج هجری
ریشه‌های اقتصادی قیام سال سی و پنج هجری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علل افول علمی تمدن اسلامی
علل افول علمی تمدن اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر معتقدات دینی بر نگرش تاریخی مورخان مسلمان بر پایه‌ی مقدمه‌های آنان
تأثیر معتقدات دینی بر نگرش تاریخی مورخان مسلمان بر پایه‌ی مقدمه‌های آنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خدمات آل طاووس به جوامع و مکاتب علمی شیعه
خدمات آل طاووس به جوامع و مکاتب علمی شیعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهاد صوفیان در مغرب اسلامی مقاومت امیر عبدالقادر الجزایری و دیگر شیوخ صوفیه در برابر استعمار فرانسه 1890-1830
جهاد صوفیان در مغرب اسلامی مقاومت امیر عبدالقادر الجزایری و دیگر شیوخ صوفیه در برابر استعمار فرانسه 1890-1830
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحول اصطلاح «شرق‌شناس» و عدم توجه بدان
تحول اصطلاح «شرق‌شناس» و عدم توجه بدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2011-4)


تأثیر ویژگی‌های راه‌بردی کناره‌های خلیج‌فارس در حضور پیروان دین‌ها و آیین‌های رانده شده با تأکید بر قرمطیان بحرین
تأثیر ویژگی‌های راه‌بردی کناره‌های خلیج‌فارس در حضور پیروان دین‌ها و آیین‌های رانده شده با تأکید بر قرمطیان بحرین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی
نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی زمینه‌های علمی در تمدن اسلامی از دیدگاه سید حسین نصر
آسیب‌شناسی زمینه‌های علمی در تمدن اسلامی از دیدگاه سید حسین نصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علل واقعی سقوط آندلس و نظریه ابن‌خلدون
علل واقعی سقوط آندلس و نظریه ابن‌خلدون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی زمینه‌های تحول مذهبی در عشایر جنوب عراق (سده نوزدهم میلادی)
بررسی زمینه‌های تحول مذهبی در عشایر جنوب عراق (سده نوزدهم میلادی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاه تاریخی قرآن و تاریخ‌نگاری مورخان مسلمان بررسی موردی علت پیروزی مسلمانان در غزوه بدر
نگاه تاریخی قرآن و تاریخ‌نگاری مورخان مسلمان بررسی موردی علت پیروزی مسلمانان در غزوه بدر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زمینه‌ها و گاه‌شناسی ساخت نام «انصار» و تحولات مفهومی پس از آن تا عصر تدوین
زمینه‌ها و گاه‌شناسی ساخت نام «انصار» و تحولات مفهومی پس از آن تا عصر تدوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles